Strona główna Strona główna Oferta Usługi Kontakt Osłonki Opakowania Dodatki funkcjonalne Przyprawy Jelita Drobny sprzęt
1 2 3 4 5 6
Ogólne Warunki Sprzedaży

obowiązujące w PPHU Osłonka sp. jawna z siedzibą w Święciechowie k/Leszna.

Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. Ich stosowanie do sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej) jest wyłączone.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1
Ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady współpracy, pomiędzy PPHU Osłonka sp. jawna z siedzibą w Święciechowie, a innymi podmiotami, w zakresie zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług oferowanych przez PPHU Osłonka sp. jawna z siedzibą w Święciechowie. Jeżeli strony pozostają w stałej współpracy handlowej wówczas niniejsze OWS stosuje się do każdej transakcji a dokonując jednej transakcji na zasadach określonych w niniejszych warunkach Kupujący godzi się na stosowanie OWS do każdej transakcji i realizować sprzedaż na warunkach w nich określonych.

§ 2
Użyte w OWS określenia oznaczają:
a) Sprzedający – PPHU Osłonka sp. jawna z siedzibą w Święciechowie,
b) Kupujący – inne podmioty będące stroną umowy sprzedaży lub świadczenia usług zawieranej z PPHU Osłonka sp. jawna,
c) Konsument – podmiot w rozumieniu art. 221 kc,
d) Towary – towary i usługi oferowane oraz sprzedawane przez PPHU Osłonka sp. jawna,
e) Strony – Sprzedający i Kupujący,
f) Stały klient – Kupujący, który zawarł ze Sprzedającym co najmniej trzy w pełni zrealizowane umowy sprzedaży,
g) W pełni zrealizowane umowy sprzedaży – umowy, w których PPHU Osłonka sp. jawna sprzedała Kupującemu zamówiony przez niego towar, który następnie został do niego dostarczony, a Kupujący uiścił w terminie Sprzedającemu całą cenę,
h) Chwila odbioru towaru – podpisanie przez Kupującego lub osobę działającą w jego imieniu lub na jego rzecz kwitu WZ, bądź przekazanie towaru tym podmiotom przez przewoźnika,

§ 3
Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego z Kupującym. OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedającego z Kupującym chyba, że Strony postanowią inaczej.

§ 4
Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego OWS.

§ 5
Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania, w szczególności ogólne warunki umów, regulaminy sprzedaży, wzory umów, itp. stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania do umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym chyba, że Strony postanowią inaczej.

§ 6
Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione lub ich zastosowanie wyłączone jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej pisemnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

§ 7
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe Sprzedającego stanowią zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba, że z treści ich jednoznacznie wynika, iż stanowią ofertę skierowaną do poszczególnej osoby.

§ 8
Niniejszej OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Kupującego z Konsumentem.

§ 9
OWS obowiązują od dnia 20 grudnia 2008 r.

II. Zawarcie umowy.

§ 10
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą nadejścia do Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego w sposób określonych w § 13, chyba że Sprzedający w terminie 1 dnia od otrzymania zamówienia złoży do niego zastrzeżenia, w których odmówi zawarcia umowy lub przedstawi inne propozycję realizacji zamówienia. W takim wypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta po uzgodnieniach co do treści zamówienia, potwierdzonych w sposób określony w § 13. Zamówienie jest ważne jeżeli zawiera aktualną cenę produktu zawartą w cenniku Sprzedającego. W przypadku braku ceny w cenniku Sprzedającego, Kupujący winien złożyć zapytanie ofertowe lub uzyskać informację od Sprzedającego w innej formie.

§ 11
Zamówienie Kupującego może być zmienione lub odwołane tylko za zgodą Sprzedającego. Odwołanie lub zmiana zamówienia powinna nastąpić poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu w sposób określony w § 13 pod rygorem bezskuteczności. W przypadku, gdy Sprzedający w terminie 1 dni od otrzymania zamówienia zmieniającego lub odwołania zamówienia nie wypowie się w tym przedmiocie uważa się, że Kupujący nie wyraził na nie zgody.

§ 12
Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia, zastrzeżenia Sprzedającego oraz jego zgoda co do zmiany lub odwołania zamówienia są skuteczne wobec Kupującego jeżeli zostały złożone w sposób określony w § 13.

§ 13
Kupujący składa zamówienie pisemne na ustalonym formularzu zamówienia za pośrednictwem poczty, faxu, e-maila, osobiście w siedzibie firmy. Formularz zamówienia stanowi załącznik do niniejszych OWS.
Formularz powinien, pod rygorem bezskuteczności, zawierać co najmniej:
a) firmę zamawiającego (nazwę lub imię i nazwisko),
b) formę organizacyjno-prawną, jeżeli taką posiada,
c) siedzibę,
d) w przypadku osób fizycznych numer Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz wskazanie urzędu właściwego do wpisu,
e) osoby uprawnione do reprezentowania,
f) osoby uprawnione do składania zamówień, podpisywania i odbioru faktur oraz odbioru towaru,
g) NIP,
h) rodzaj i ilość zamówionego towaru,
i) sposób i miejsce dostawy (własny, Sprzedającego, za pośrednictwem przewoźnika),
j) termin dostawy,
k) sposób i termin zapłaty (gotówką przy odbiorze, bezgotówkowo w terminie 3, 7, 14, 21, 30, 45, 50 dni ).

Część powyższych danych może być przedstawionych w formie pieczątki.

§ 14
Stali klienci mogą składać zamówienia telefonicznie. W takim przypadku zamówienie powinno zawierać co najmniej:
a) firmę i adres zamawiającego,
b) osoby uprawnione do składania zamówień, podpisywania i odbioru faktur oraz odbioru towaru,
c) NIP,
d) rodzaj i ilość zamówionego towaru,
e) sposób i miejsce dostawy (własny, Sprzedającego, za pośrednictwem przewoźnika)
f) sposób i termin zapłaty (gotówką przy odbiorze, bezgotówkowo w terminie 3, 7, 14, 21, 30 dni).

§ 15
Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego zawiera między innymi cenę oraz termin.
Dopuszczalne jest także telefoniczne uzgodnienie zamówienia, które następnie Kupujący musi potwierdzić w sposób określony w § 13, a w przypadku Stałych klientów w sposób określony w § 14.

§ 16
W przypadku, gdy zamówienie nie zawiera wszystkich danych wymienionych w § 13 lub istnieją wątpliwości czy Kupujący wywiąże się z umowy Sprzedający może złożyć zastrzeżenia, o których mowa w § 10.

§ 17
Zamówienia można składać w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00 oraz soboty w godzinach 08:00 – 12:00. W przypadku, gdy zamówienie dotrze do Sprzedającego w dniu powszednim po godzinie 16:00 traktuje się je jakby nadeszło o godzinie 08:00 dnia następnego. Zamówienia złożone w sobotę po godzinie 12:00, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy traktuje się jakby zostały złożone o godzinie 08:00 w pierwszy dzień powszedni następujący po nich.

§ 18
W przypadku wątpliwości za moment otrzymania zamówienia przez Sprzedającego uznaje się chwilę, w której zapoznał się on z jego treścią.

III. Zapłata ceny.

§ 19
Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie określonym w złożonym zamówieniu lub fakturze VAT wystawionej w związku z zawartą umową sprzedaży.

§ 20
W przypadku, gdy termin zapłaty określony w zamówieniu różni się od terminu zapłaty określonego w fakturze VAT wystawionej w związku z zawartą umowę sprzedaży Strony wiąże termin wskazany w fakturze.

§ 21
Płatność uważa się za dokonaną w chwili zaksięgowania wpływu środków na rachunku bankowym Sprzedającego lub wystawienia przez Sprzedającego kwitu KP (Kasa Przyjęła).

§ 22
Walutą płatności jest złoty polski. Ustalenie przez Strony innej waluty płatności powinno być, pod rygorem bezskuteczności, ustalone w sposób określony w § 13. W razie wątpliwości uznaje się, że dniem przeliczenia innej waluty na złote polskie jest dzień wystawienia przez Sprzedającego faktury. Przeliczenie nastąpi według średniego kursu sprzedaży danej waluty obowiązującego w Banku Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu.

§ 23
W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z zapłatą ceny Sprzedającemu należą się od dnia wymagalności do dnia zapłaty odsetki w wysokości określonej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 24
Strony ustalają, że wystawiona przez Sprzedającego faktura VAT stanowi, po upływie określonego w niej terminu płatności, wezwanie do zapłaty. W takim przypadku należność należy uiścić w terminie 7 dni od dnia upływu terminu płatności.

§ 25
Przyjęcie przez Kupującego lub osobę działającą w jego imieniu, bądź na jego rzecz, wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT stanowi uznanie przez Kupującego długu wynikającego z zawartej umowy sprzedaży, która stanowiła podstawę wystawienia niniejszej faktury VAT.

§ 26
Kupujący oświadcza, że osoba odbierająca w jego imieniu i na jego rzecz wystawioną przez Sprzedającego fakturę VAT jest do tego upoważniona, a jej działania odnoszą bezpośredni skutek dla Kupującego.

§ 27
Kupujący oświadcza, że podpisanie przez osobę działającą w jego imieniu lub na jego rzecz faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego stanowi przyjęcie faktury przez Kupującego.

IV. Dostawa.

§ 28
Dostawa towaru nastąpi w sposób określony w zaakceptowanym przez Sprzedającego zamówieniu.

§ 29
Jeżeli Kupujący nie określi w zamówieniu sposobu i rodzaju opakowania oraz środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedający może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru opakowania i środka transportu oraz przesłać przedmiot umowy Kupującemu na jego koszt i ryzyko. Opakowanie, jego sposób i rodzaj – ponad zapewniany przez Sprzedającego – jest dodatkowo płatna przez Kupującego.

§ 30
Jeżeli Strony nie uzgodniły odmiennie, termin dostawy liczy się od dnia zaakceptowania zamówienia przez Sprzedającego i wynosi 3 dni, chyba, że Sprzedający nie posiada na magazynie towaru podlegającego zamówieniu wówczas termin dostawy określa Sprzedający.

§ 31
Towar podlega odbiorowi w siedzibie sprzedającego, chyba że strony ustaliły inne miejsce dostawy. Jeżeli Kupujący nie odbiera towaru w siedzibie sprzedającego lub pod uzgodnionym przez siebie adresem, towar uważa się za dostarczony po upływie 5 dni od terminu dostawy. W takim przypadku Sprzedający wedle własnego wyboru może odstąpić od umowy lub zmagazynować towar na koszt i ryzyko Kupującego oraz domagać się zapłaty ceny i obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 1/10 wartości ceny określonej w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego w związku z zawartą umową sprzedaży, za każdy tydzień przechowywania. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze towaru pomimo naliczenia mu opłaty za przechowywanie , Sprzedający może odstąpić od umowy i w takiej sytuacji obciążyć Kupujacego karą umowną za odstąpienie od umowy
W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy Sprzedający może obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 110 % wartości towaru podlegającego dostawie.

§ 32
Koszty dostawy obciążają Kupującego.

§ 33
Towar uznaje się za dostarczony terminowo jeśli zostanie przekazany do pierwszego przewoźnika albo gdy zostanie zgłoszony jako gotowy do wysyłki u Sprzedającego przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. W przypadku nieterminowej dostawy Kupujący poczynając od 10 dnia po dniu dostawy, może obciążyć Sprzedającego karą umowną w wysokości 0,1 % wartości towaru podlegającego dostawie.

§ 34
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego.

§ 35
W przypadkach określonych w § 34 bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu do chwili ustania przeszkody. W tej sytuacji Kupującemu nie przysługują żadne odszkodowania lub kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 36
Kupujący oświadcza, że osoba odbierająca w jego imieniu lub na jego rzecz towar od Sprzedającego jest do tego upoważniona. Upoważnienie to obejmuje również uprawnienie do zbadania opakowania oraz towaru pod względem ilościowym i jakościowym.

§ 37
Kupujący lub osoba, która działa w jego imieniu lub na jego rzecz jest obowiązana w chwili odbioru towaru do zbadania go pod względem ilościowym i jakościowym. Wszelkie wątpliwości oraz uwagi w tym zakresie Kupujący lub osoba, która działała w jego lub na jego rzecz powinny umieścić w kwicie WZ, liście przewozowym, bądź innym dokumencie o podobnym charakterze.

§ 38
Podpisanie przez Kupującego lub osobę działającą w jego imieniu lub na jego rzecz kwitu WZ, listu przewozowego, bądź innego dokumentu o podobnym charakterze jest potwierdzeniem przez Kupującego zbadania towaru pod względem jakościowym i ilościowym.

§ 39
Podpisanie przez Kupującego lub osobę działającą w jego imieniu lub na jego rzecz kwitu WZ, listu przewozowego, bądź innego dokumentu o podobnym charakterze bez zamieszczenia uwag i wątpliwości co do ilości i jakości towaru wyłącza odpowiedzialność Kupującego z tytułu rękojmi za wady towaru oraz nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem § 43.

§ 40
Podpisanie przez Kupującego lub osobę działającą w jego imieniu lub na jego rzecz kwitu WZ, listu przewozowego, bądź innego dokumentu o podobnym charakterze bez zamieszczenia uwag i wątpliwości co do ilości i jakości towaru oznacza, że Sprzedający uznał towar za nieposiadający wad z zastrzeżeniem § 43.

§ 41
Sprzedający nie odpowiada za wady towaru, którego Kupujący, bądź osoba działająca w jego imieniu lub na jego rzecz nie zbadał w chwili odbioru. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady jest również wyłączona w przypadku, gdy wady można było wykryć w chwili odbioru.

§ 42
1. Z chwilą odbioru towaru przez Kupującego, osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz lub przekazanie towaru przewoźnikowi na Kupującego przechodzi wszelka odpowiedzialność, ryzyko, ciężary i koszty związane z towarem.
2. W przypadku, gdy Sprzedający nie dostarczy towaru z przyczyny leżącej po jego stornie lub z jego winy Kupujący, w tym w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy , Kupujący może naliczyć Sprzedającemu karę umowna w wysokości 2 % wartości towaru podlegającego dostawie.

V. Rękojmia oraz odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 43
Jeżeli po odbiorze w towarze ujawnioną się wady, których nie można było wykryć w chwili odbioru (wady ukryte), Kupujący powinien w terminie 3 dni od ujawnienia się wady powiadomić Sprzedającego na piśmie, e-mailem lub faxem o zaistniałym fakcie pod rygorem utraty prawa z tytułu rękojmi.

§ 44
Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem listem poleconym.

§ 45
W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy na skutek wad towaru lub z innej przyczyny Kupujący nie ma prawa żądać od Sprzedającego naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W takim przypadku Kupującemu przysługuje tylko prawo żądania zwrotu ceny.

VI. Zastrzeżenie prawa własności.

§ 46
Sprzedający zastrzega sobie prawo własności towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży do czasu uiszczenia przez Kupującego całej ceny wraz z kosztami transportu.

§ 47
W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości. Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący.

§ 48
W przypadku, gdy Kupujący nie dokona zwrotu towaru jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu karę umową w wysokości trzykrotności ceny wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego w związku z zawartą umową sprzedaży.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 49
Prawem właściwym dla niniejszych warunków oraz umów pomiędzy Stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

§ 50
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy w Lesznie lub Zielonej Górze wedle wyboru strony powodowej.

Podpis sprzedawcy                                                        Podpis kupującego